Založ si blog

Otázky 11. – Kubkove narodeniny. . .

Kubko má zajtra narodeniny.

Sú to jeho štvrté narodeniny v živote.

Štyri roky sú krásny čas. Vek bezstarostných hier, veselého smiechu, bezpečia maminej náruče a radosti z nových hračiek.

Hej, je to nádherný vek – u Kubka má len jedinú chybu. Nedožil sa svojich štvrtých narodenín. A namiesto pečenia narodeninovej torty si teraz jeho mama utiera slzy a kladie otázku, kto a prečo pochybil. Čakala na definitívne odpovede. Mama dokáže bojovať za svoje dieťa neúnavne, vytrvalo. Bola to dlhá cesta za spravodlivosťou, a ešte trvá…

https://plus7dni.pluska.sk/veda-a-zdravie/keby-jakubko-zil-nezomierali-sme-zaziva-pribeh-matky-ktora-ziada-odpovede-smrti-syna

glob.zoznam.sk/az-druhe-vysetrovanie-uradov-potvrdilo-matkine-slova-za-smrt-rocneho-jakubka-maju-niest-vinu-zdravotnici

 

 

 

Sú otázky, na ktoré nepoznám odpovede. Neviem, či viac bolí výročie smrti dieťaťa, alebo výročie jeho narodenín, ktoré nám pripomína, že tu teraz mohlo behať, hrať sa, tešiť sa z darčekov. Naozaj neviem, bývajú to dni bolesti pre mamu, nech plynie čas akokoľvek…

 

Teraz my, mamy Otvoreného listu premiérovi bojujeme nielen za spravodlivosť pre svoje mŕtve deti, ale i za zmenu legislatívy, aby sa budúcim obetiam pochybení zdravotníkov kráčalo lepšie touto bolestnou cestou. Lebo nikto nedokáže garantovať, že sa nestane niekedy zo strany zdravotníka chyba – a nezomrie dieťa niekomu ďalšiemu. Alebo partner či partnerka, či rodič.

A bojujeme aj za zmeny v zdravotníctve, lebo chceme, aby ľudia nezomierali zbytočne, aby tých chýb zdravotníkov na Slovensku bolo čo najmenej. A aby tí, ktorým sa podobná tragédia v živote prihodí, ľahšie sa dostali ku spravodlivosti.

Bojujeme preto i za ochranu života vašich detí aj vašich blízkych.

 

ŽIADAME V RÁMCI PROTESTNÉHO POCHODU

1. Žiadame bezodkladné zavedenie funkcie ombudsmana pre oblasť zdravotníctva.

 • Podľa medzinárodných štatistík nám na Slovensku ročne zomrie pre neposkytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti až 11 000 ľudí, ktorí by mohli žiť – veď to je jedna väčšia dedina, alebo jedno malé mestečko, čo nám tu vymrie každý rok. Sú to naši blízki – deti, partneri, rodičia. Sú mŕtvi, hoci mohli žiť, produkovať hodnoty pre spoločnosť, vychovávať deti a tešiť sa zo života so svojimi blízkymi,
 • v situácii niektorých nešťastí (výbuch v bani, pád mosta) i pri ďaleko menšom počte obetí koná štát bezodkladne, pomáha obetiam,kým obete pochybení lekárov bojujú o spravodlivosť roky či až desiatky rokov v tejto spoločnosti. Jedna z mamičiek – pani Anna – súdne konania po lekármi zavinenej smrti manžela rieši už viac ako štvrťstoročie.

2. Žiadame, aby lekár bol po potvrdení pochybenia zo strany UDZS SR bezodkladne odstavený od liečenia pacientov až do právoplatného trestno-právneho doriešenia veci. 

 •  v zmysle preukazovania bezúhonnosti to platí i v slovenskom školstve podľa zákona 138/2019 Z. z.,
 • pritom nesprávne postupujúci lekár môže svojim ďalším konaním spôsobiť ďaleko viac škody ako učiteľ.

3. Žiadame, aby sa postavenie obete stalo postavením slabšej strany sporu. 

 • aby sa v rámci toho dôkazné bremeno presunulo v prípade zdravotníckych pochybení z obete na páchateľa, pretože po smrti dieťaťa v dôsledku pochybenia lekára zostáva rodič na troskách svojho života s bolesťou, bez peňazí a odborných znalostí z medicíny, kým páchateľ má v rukách odbornosť, dokumentáciu, inštitucionálne má aj ďaleko viac prostriedkov ako obeť – „pomer možností“ obete a páchateľa je zjavne nevyvážený, mal by to byť preto práve páchateľ, kto by mal preukazovať, že nepochybil,
 • týmto postupom sa odstránia aj možné prieťahy v konaní, páchateľ bude motivovaný doriešiť vec čím skôr,
 • žiadame aj prístup k výpisu z účtu poistenca po smrti a dohľadovému spisu UDZS SR.

4. Žiadame sfunkčniť zákon o ochrane obetí a riešiť v ňom postavenie obetí spravodlivo.

 • niet rozdielu pre rodiča, či mu niekto zaviní smrť dieťaťa násilne alebo pochybením,  jeho dieťa je mŕtve,
 • v jednom z prípadov právoplatne odsúdená páchateľka zasielala súdu písomné vyjadrenia o tom, že život človeka s postihnutím nie je rovnako hodnotný ako život človeka zdravého, spochybňuje aj hĺbku emočného vzťahu rodiča ku postihnutému dieťaťu – zatiaľ beztrestne, v SR údajne neexistujú mechanizmy na postihnutie takéhoto typu konania u páchateľa, ktorý smrť dieťaťa zavinil.

5. Žiadame, aby sa zdôstojnila hodnota života a s tým súvisiace primerané odškodnenie obetí po pochybení lekára.  

 • verejná osoba vysúdi za poškodenie dobrej povesti vysoké odškodné, neporovnateľné  k sume, ktorú je možné priznať ako náhradu za ťažké a doživotné negatívne následky na zdraví pacienta, či na životoch pozostalých –  tento štát si teda viac cení povesť politikov a sudcov ako život a zdravie bežných občanov,
 • dokonca návrh novely zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „OZ“) a zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov („ďalej len „zákon o PZP“)má za cieľ legislatívne tzv. „zastropovať“ odškodňovanie nárokov pozostalých na náhradu nemajetkovej ujmy v dôsledku zásahu do ich práva na súkromie (smrťou zosnulého v dôsledku neoprávneného zásahu),
 • súdne procesy sa v súčasnosti vlečú roky až desaťročia, prisúdené odškodnenie neumožňuje obetiam primerane reparovať svoj život, finančné odškodnenie nám nenahradí naše deti, ale malo by umožniť primeranú reparáciu nášho života po strate, ktorú sme nezavinili.

6. Žiadame, aby tresty pre lekárov po pochybení s následkom smrti neboli len formálne, ale spravodlivé.

 • trest by mal byť sankciou pre páchateľa, a mal by mať odstrašujúci účinok následne pre potenciálnych páchateľov do budúcnosti, na Slovensku však do dnešného dňa za zavinenú smrť pacienta žiadny lekár nebol odsúdený na výkon trestu, len podmienečné tresty sú udeľované,
 •  aj podmienečný trest je posudzovaný len formálne, nie je zohľadňované vo výške trestu správanie páchateľa po čine, priznanie si pochybenia, či sa ospravedlnil a snažil sa minimalizovať dôsledky svojho činu,
 • v praxi dochádza ku opakovaným retraumatizáciám obetí páchateľmi aj v trestnom a súdnom konaní – v jednom prípade dokonca samotný okresný aj krajský súd v rozsudku vyjadril stanovisko, že konanie páchateľky nie je voči pozostalým dieťaťa ľudsky ani odborne primerané. Páchateľka na úrovni NS SR právoplatne odsúdená však má podmienečný odklad trestu – naozaj je v poriadku, ak nie je jej odklad trestu prehodnotený pri takomto jej správaní???!!

7. Žiadame, aby MZ SR bolo garantom správne poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

 • aby zariadenie v ktorom pochybenie s následkom úmrtia pacienta nastalo, bolo až do pochopenia chyby pod dohľadom štátom určeného odborníka, ak si zdravotnícke zariadenie a zdravotník neprizná spôsobenú chybu, potvrdenú zo strany UDZS SR či znalecky v trestnom konaní, znamená to, že túto svoju chybu nepochopili a môžu ju zopakovať – pokladáme za nutné v takom zariadení opätovne preškoliť personál v príslušnej oblasti a pre ochranu verejnosti uplatniť zvýšený odborný dohľad až do pochopenia chyby,
 • i vedením evidencie o pochybeniach zdravotníkov a ich riešení – nijaká štátna inštitúcia na Slovensku neeviduje a nemonitoruje prípady pochybení u lekárov, ani ich riešenie – pritom by mali byť tieto prípady nielen evidovali, ale aj medializované náležite odborne, aby sa im zdravotníci v budúcnosti vyhli,
 • rovnako je potrebné sledovať zo strany MZ SR výskyt sťažností a ich dôvodov, preverovať v prípade pochybenia zdravotníckeho zariadenia kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v konkrétnych zariadeniach systematickým monitoringom následne v priebehu ďalšieho roka,
 • pokladáme za potrebné sprístupniť informácie počtu evidovaných pochybení a ich riešenia aj verejnosti.

 

8. Žiadame, aby boli dodržiavané práva pacientov, garantované medzinárodnými chartami.

 • V SR sú porušované práva pacientov, ktoré ustanovujú medzinárodné charty,
 • vo viacerých prípadoch boli naše deti prekladané na pracovisko vyššieho typu v stave mozgovej smrti, pričom rodičia boli zdravotníckymi pracovníkmi ubezpečovaní o stabilizovanom stave dieťaťa, či im bolo oznámené telefonicky, že „jej dieťa zomrelo a má ju na pitve“, rodičia neboli upozornení na vážnosť stavu, hroziacu blízkosť smrti.

9. Žiadame, aby boli stavovské organizácie zdravotníkov boli garantom etiky zdravotníkov.

 •  V slovenskom zdravotníctve chýba etika,  stavovské organizácie zdravotníkov mlčia ohľadne pochybení lekárov – hoci argumentujú zdravotníci „právom lekára urobiť chybu, však každý z nás robí chyby“,  nikde niet ani stopy postoja, že pri chybe by mali čestne niesť zodpovednosť,
 • je nutné, aby bolo systematicky a povinne zabezpečené vzdelávanie študentov lekárskych fakúlt a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti dodržiavania etiky a práv pacientov, nikto nedisponuje informáciou, a tiež aby boli pripravovaní budúci zdravotníci a zdravotníci v praxi ohľadne správneho postupu v prípade ich vlastného pochybenia s následkom škody na zdraví či smrti ich pacienta,
 • dokonca na odbornej konferencii, konanej dňa 12.2.2020, prezident Slovenskej lekárskej komory Kollár pomenoval, že sú tri základné piliere zdravotníctva, na ktorom každé zdravotníctvo stojí – finančný, personálny a etický a povedal, že na konferencii budú venovať pozornosť len prvým dvom, a že tie dva piliere budú aj oporou reformy zdravotníctva,
 • my sa pýtame, kde zostal tretí pilier???!!! Požadujeme, aby bol rovnocenne zapojený i tretí pilier zdravotníctva – etika – do slovenského zdravotníctva.

10. Žiadame o úpravu postavenia UDZS SR a jeho konzultantov

 •  UDZS SR by sa mal získať štatút štátneho znaleckého ústavu, aby jeho vyjadrenie bolo pre súd podstatným dokladom, a nie bezcenným zdrapom papiera,
 • je potrebné, aby konzultanti UDZS SR niesli osobnú zodpovednosť za nimi vydávané posudky, a za nesprávnym posudkom spôsobenú ujmu, aby boli stanovené lehoty, v akých musí vec UDZS SR doriešiť.

 11. Žiadame v rámci rezortu zdravotníctva vyriešiť mimorajónne poskytovanie zdravotníckej starostlivosti pre pozostalých po obetiach pochybení lekárov

 • Ak niektorý z rodičov dieťaťa, ktoré zomrelo v spádovej (rajónnej) nemocnici akútne ochorie, automaticky ho RZP v súčasnosti vezie do tej istej nemocnice, v ktorej im zomrelo dieťa a ktorej teda zo zásady nedôverujú, obávajú sa neprofesionálneho prístupu k sebe (či iným členom rodiny),
 • samotná nemocnica im zosobňuje traumatizujúce zážitky spojené s ich dieťaťom, prevoz RZP do inej než „miestne príslušnej“ nemocnice nie je v súčasnosti nárokovateľný a reálne dosiahnuteľný.

 

25.2.2020 uskutočníme protestný pochod.

Začneme pred generálnou prokuratúrou SR o 9,00 hod., budeme pokračovať ku Úradu vlády SR a náš pochod zakončíme pri Prezidentskom paláci. Na každom z uvedených miest budeme žiadať, aby sa kompetentní zástupcovia tohto štátu – generálny prokurátor, premiér a prezidentka – stretli s nami.

Prosím, príďte nás podporiť.

 

 

Elena    13.2.2020

Cesta duše 5. – Sú dni . . .

24.02.2024

Poviem ti príbeh, zašepkala som včera. Iba mne? Dnes? A veď hej, prikývla som. Prší a prší dneškom. Ja si s dažďom rozumiem, no teraz tu mám príbeh plný slnka. O dva dni skôr vznikol, pravdaže. Slnko dopadalo na vzdialené kopce. Tenké zlaté lúče objímali vrcholce stromov a pozlátili zdychavské lazy a svahy nad nimi. [...]

Ale nooo 8. – Navrhujem SND nové umelecké dielo. . .

22.02.2024

Musíme sa kultúrniť nediskriminačne, povedala som si zamyslene, keď som čítala pohoršené reakcie k novému umeleckému dielu SND o Ježišovi https://christianitas.sk/skandal-okolo-blasfemickej-hry-jezis-z-montrealu-sa-stupnuje/?fbclid=IwAR38R953h9_sBRFnP-vmFnl6TjCwp87Htb9oBcEz00nQQK3bmAe_5ntNtq0 Že vraj nový filozofický pohľad to je, tvrdí SND. No veď dobre – nevidela [...]

Ale nooo 7. – Medzinárodný deň obetí zločinu. . .

22.02.2024

Výročie vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice sme si opäť pripomenuli, ako ukazuje link https://tvnoviny.sk/domace/clanok/881717-objednavatel-stale-nepyka-zhrnutie-toho-co-sa-udialo-za-sest-rokov-od-vrazdy-jana-kuciaka?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0JfPkePBeV-BQRu_HC5ySS5uj2vD71uTHiV6AJwjwdSM9D0DFBJRNPcUA#Echobox=1708534015 Čas plynie, a ja akosi nie som [...]

marek šafin, veľvyslanec SR na UA

Veľvyslanec Slovenska na Ukrajine Šafin: Slováka by Ukrajinci nenechali na ulici

24.02.2024 13:25

Ako funguje ambasáda vo vojnovom režime? Existuje niekde na Ukrajine bezpečné miesto? A ako vnímajú Ukrajinci pomoc zo Slovenska?

Róbert Fico úrad vlády SR

Fico: Pokiaľ budem predsedom vlády, budem vždy vetovať vstup Ukrajiny do NATO

24.02.2024 12:45

Predseda vlády je stále na sto percent presvedčený, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie.

Zuzana Čaputová, oznámenie, kandidatúra, prezidentské voľby

Čaputová: Naším bezpečnostným záujmom je mať suseda, u ktorého vládne mier a prosperuje

24.02.2024 12:32

Vojenská agresia na Ukrajine má na svedomí tisícky ľudských životov a škôd, ktorých následky bude cítiť niekoľko ďalších generácií.

paríž

Desiatky nahnevaných francúzskych farmárov predčasne vtrhli na poľnohospodársky veľtrh v Paríži

24.02.2024 12:00

Len chvíľu potom prišiel prezident Emmanuel Macron.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 2,824
Celková čítanosť: 8850604x
Priemerná čítanosť článkov: 3134x

Kategórie