Založ si blog

Kde bolo, tam bolo 1. – Ako premiér Matovič celosvetový rekord spravil. ..

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krajina – tak sa začínajú obvykle rozprávky. Nie, toto nie je rozprávka, ale smutná realita. Smutná tým, že taký rekord, aký premiér Matovič vytvoril, sa len tak hneď nejakému premiérovi nepodarí…

A tak vám o tom poviem viac…

 

Kde bolo, tam bolo bola raz jedna krajina, ktorá sa volala Slovensko. A ktorej premiér celosvetový rekord spravil…

Nie v počte občanov, ktorí by boli za jeho vlády šťastní. Či v počte občanov, ktorá by jeho vládu pokladali za zmysluplnú. Ani v počte občanov, ktorí by si ho vážili. Kdeže, kdeže, mohli by sme hovoriť o počte občanov, ktorých naštval či urazil – no a to by bola už drvivá väčšina Slovenska. Ale to je nemerateľná veličina, mohli by mi niektorí oponovať – to len táraš do vetra. No dobre, tak dajme niečo merateľné – náš premiér urobil celosvetová rekord v počte podaných trestných oznámení, ktoré proti nemu v súčasnosti sú podané.

A že opäť jedno pribudlo…

No a nie hocijaké, podal ho generálny tajomník Slovenskej lekárskej komory špecialistov.  Uverejnil ho Slovenský syndikát novinárov – a pomenováva niekoľko závažných skutočností…

http://www.ssn.sk/23456/oznamenie-o-skutocnostiach-nasvedcujucich-spachaniu-trestneho-cinu/

 

A tak sa pozrime:

Výrobca uvádza ( http://sdbiosensor.com/xe/covid19 ): Používané antigénové testy sú určené pre použitie v zdravotníckych zariadeniach , t. j. kvalifikovaným zdravotníckym personálom. Validné výsledky môžu byť dosiahnuté pri  teplote 13 až 32 stupňov Celzia.  Výtery z nosohltana musí odoberať špeciálne vyškolený zdravotnícky personál.

Uvádza aj limitáciu testu, ktorú popisuje zrozumiteľne i pre laikov:

To znamená, že nemajú validné výsledky všetci tí,

 • ktorí absolvovali testy , ktoré nevyhodnotil lekár so zohľadnením anamnestických údajov o pacientovi,
 • u ktorých testy neboli robené vyškoleným zdravotníckym personálom za výrobcom predpísanej teploty.
 • ktorí užili lieky vyvolávajúce falošnú pozitivitu, jedná sa predovšetkým o hemofilikov, pacientov, ktorí užívajú homeopatiká na alergiu, biologickú liečbu, nesteroidné antireumatiká a iné protizápalové lieky a ktorí užili antipyretiká, niektoré antibiotiká, nosové kvapky, antivírusové lieky.

Stačí užiť ráno 200mg ibuprofenu alebo acylpyrin, kvapky do nosa a podobne, test za daných okolností už nemá validitu. Príznakový človek s  prechladnutím alebo dýchacími problémami, prípadne pacient liečený imunoalergológom alebo s poruchami zrážania krvi má tak šancu, že ho aj hospitalizujú spolu s pacientami s COVIDom.  O  možnosti falošnej pozitivity vplyvom užitých liekov nepovedal nič ani v televíznej diskusii 7.11.2020 večer známy epidemiológ prof. Krčméry a vedecká pracovníčka SAV. 

 

V súčasnosti premiér mediálne oznámil svoj zámer opätovne občanov celoplošne testovať, predpokladám, že nútene a pod nátlakom, tak ako pri prvom plošnom testovaní to bolo pre nás niektorých. A to aj napriek skutočnosti, že Európska komisia takéto celoplošné testovanie odmietla.

https://www.trend.sk/nazory-a-komentare/europska-komisia-odmietla-plosne-testovanie-napriek-tomu-ho-matovic-planuje-zopakovat?fbclid=IwAR2UNIfiCmLu7B4mkjZCDWlP2GUNoq3cKg-H3bmJMFJYxGJaF6SNTbSHrOw

Nuž, to je jasný príklad toho, ako sa nemožno zlu len prizerať, lebo ono púšťa korene a len narastá. A v tom prípade pribudne aj ďalšie trestné oznámenie, ktoré už nebude len fiktívne.

Akurát, že ja ho podám aj proti zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý by mi taký výkon vykonával.  Nielenže som mala po prvom vyšetrení nosnú dierku boľavú a napuchnutú viac ako týždeň, takže pokladám taký postup za poškodzovanie môjho zdravia, ale aj za hrubé porušenie povinností zdravotníckeho pracovníka v rámci zdravotného výkonu.

 

Pomenováva to jasne aj spomínané trestné oznámenie, podľa neho:

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytnúť poučenie“), ak tento zákon neustanovuje inak (§ 6a, § 44 ods. 6, § 44b ods. 2),

 1. a) osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila,
 2. b) zákonného zástupcu, opatrovníka, poručníka, inú fyzickú osobu ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti budúceho osvojiteľa, osobu, ktorá má dieťa zverené podľa osobitných predpisov,…. a vhodným spôsobom aj osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas.

(2) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný zaznamenať v príslušnom elektronickom zdravotnom zázname v elektronickej zdravotnej knižke informáciu o tom, či

 1. a) bolo osobe poskytnuté poučenie,
 2. b) osoba odmietla poučenie,
 3. c) osoba udelila informovaný súhlas,
 4. d) odmietla udeliť informovaný súhlas alebo
 5. e) osoba informovaný súhlas odvolala.

(3) Každý, kto má právo na poučenie podľa odseku 1, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.

(4) Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak (§ 6b, § 27 ods. 1, § 40 ods. 2).“

 

Môžete si teda preveriť vo svojej zdravotnej poisťovni, či takýto záznam o zrealizovanom zdravotnom výkone máte. Ak nie, ide o porušenie povinností zo strany zdravotníckeho pracovníka.

 

Podľa  dostupných medializovaných správ a občanmi na sociálnych sieťach zverejnených „certifikátov“ , občania neabsolvovali poučenie a  neudeľovali informovaný súhlas k zdravotnému výkonu. Neboli poučení ani o spracovaní osobných údajov.

 

Navyše, ďalším trestne stíhateľným by malo byť MZ SR, ktoré vydávalo „certifikát“:

Pre pravosť certifikátu nie je rozhodujúci druh papiera, ale jeho overiteľnosť, dĺžka trvania  podmienky a povinnosti pre úrad, certifikačný subjekt a držiteľa certifikátu, ktoré určuje zákon č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Podľa  §86  Certifikát

ods. (13) Na základe rozhodnutia o vydaní certifikátu alebo rozhodnutia o obnove certifikátu úrad vydá žiadateľovi certifikát na obdobie troch rokov, ktorý obsahuje

 1. a) identifikačné údaje úradu,
 2. b) identifikačné údaje žiadateľa,
 3. c) predmet certifikátu,
 4. d) označenie certifikačných kritérií, na ktorých základe sa vydáva certifikát,
 5. e) číslo certifikátu,
 6. f) dátum vydania certifikátu; ak ide o obnovu certifikátu, aj dátum skoršieho vydania certifikátu,
 7. g) dobu platnosti certifikátu,
 8. h) odtlačok pečiatky úradu a podpis osoby oprávnenej konať v mene úradu s uvedením jej mena, priezviska a funkcie.

 

No a poďme k tomu premiérovi a jeho trestnoprávnej zodpovednosti možnej…

Je možná úvaha, či sa nejedná v týchto prípadoch  o zneužitie právomoci verejného činiteľa v zmysle ustanovenia § 326 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (ďalej len „zákon“).

V záujme objasnenia právneho stavu v našom štáte Slovenskej republike a overenia oprávnenosti  úvah verejnosti  by mali konať minimálne prokurátori z úradnej povinnosti tzv. ex offo, nakoľko ide o všeobecne známe skutočnosti, ktoré sú verejne dostupné.

V zmysle ustanovenia § 128 ods. 1 zákona je verejným činiteľom aj člen vlády, pričom pre trestnú zodpovednosť sa vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou.

Vzhľadom na to, že nebola verejná diskusia k téme a ostalo veľa otázok nezodpovedaných, ľudia na testovanie odmietali ísť. Premiér sa v priamom prenose priznalže zámerne vyvinul na občanov nátlak.

 

Ja len podotýkam, že ospravedlnenie sa – hoci aj verejné zo strany premiéra – nemení nič na trestnosti konania.

 

 

Elena 20.11.2020

 

 

 

Kde bolo, tam bolo 4. – O časoch. ..

28.11.2020

Sypú sa dni závratným tempom k Vianociam. Ponuky na výhodné kúpy sa na nás sypú, a ja zádumčivo premietam o Vianociach dávnych čias. Nemyslím tým v tejto chvíli moje dávne Vianoce, so synom ešte. Najvyšší súd mi nedávno po bezmála roku a pol čakania na rozsudok oznámil, že rozhodovať nebude, lebo podanie bolo oneskorené. Právnička predvčerom potvrdila, že [...]

Kde bolo, tam bolo 3. – Čo nás život naučí. . .

25.11.2020

Niektorí počas života napíšu dielo i viaczväzkové, ako taký Marx a Engels napríklad. Alebo trebárs ako Jung, jeden z veľkých filozofov a psychológov, ktorý zanechal súborné dielo viac ako 150 kníh a iných prác. To ja pri mojej smole na vzťahy s externými diskami a USB s dátami na nich uchovanými som veru 150 kníh nezanechala. I tie štyri, už toľko krát porozpisované, [...]

Kde bolo, tam bolo 2. – Čo je najhoršie na pandémii?

22.11.2020

Čo nám kto chce ešte ukradnúť? Túto tvrdú otázku som si položila po rannom prebehnutí fb, kde svietila informácia, že pani advokátka Krajníková zakladá politickú stranu Právo Slovenskej republiky. Dúhu si prisvojili LGBT komunity, slnko slniečkári, no a najnovšie právo na Slovensku by si chceli prisvojiť nenosiči rúšok. Nikdy som nečítala veľa blogov, teraz [...]

Lukáš Kyselica

Kyselica: Mestské a obecné polície by mohli využívať objektívnu zodpovednosť

29.11.2020 18:55

Policajti by mohli objektívnu zodpovednosť využívať pri porušeniach ustanovení o zákaze zastavenia a státia.

Francúzsko protesty oheň

Na protestoch proti policajnému násiliu vo Francúzsku zadržali 81 ľudí

29.11.2020 17:26

Zhromaždenia mali prevažne pokojný priebeh, avšak sporadicky ich sprevádzalo aj násilie a výtržnosti.

Peter Pellegrini

Voľby by v novembri vyhral Hlas-SD s 19,1 percenta, nasleduje OĽANO

29.11.2020 13:27

Do parlamentu by sa dostalo osem strán.

Igor Matovič

Matovič: K voľbe šéfa prokuratúry by malo prísť až po dohode v koalícii

29.11.2020 12:31, aktualizované: 14:36

Prioritou podľa Remišovej je, aby sa strany dohodli čo najskôr.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,739
Celková čítanosť: 4158720x
Priemerná čítanosť článkov: 2391x

Kategórie