Založ si blog

Srdcom 10. – Prehlásenie matiek Otvoreného listu premiérovi SR

Dnes pri stretnutí s premiérom predkladáme mu toto naše prehlásenie. Ide nám o to, aby ďalšie obete pochybení lekárov nemuseli zažívať nespravodlivosť v prístupe ku spravodlivosti v SR.

A tiež o to, aby sa znížilo riziko úmrtí v dôsledku pochybení lekárov a ďalší ľudia nemuseli zažívať utrpenie tak, ako my.

 

Vážený pán premiér,

 

obraciame sa na Vás,

nakoľko prešlo už dosť času a pribúda ľudí, ktoré v Slovenskej republike zomreli v dôsledku pochybenia lekárov.

My, matky detí mŕtvych vinou lekárov sme, žiaľ, spoznali  ako ťažko sa u nás kráča za spravodlivosťou.

A tak na základe svojich doterajších skúseností verejne prehlasujeme, že:

 

 1. Žiadame bezodkladné zavedenie funkcie ombudsmana pre oblasť zdravotníctva.

 

Podľa medzinárodných štatistík nám ročne 11 000 ľudí, ktorí by mohli žiť – veď to je jedna väčšia dedina, alebo jedno malé mestečko. Sú mŕtvi, hoci mohli žiť, produkovať hodnoty pre spoločnosť, vychovávať deti a tešiť sa zo života so svojimi blízkymi. V situácii niektorých nešťastí (výbuch v bani, pád mosta)

 

 1. Žiadame skrátenie lehôt súdnych konaní.

 

Súdne konania v prípade pochybení lekárov zdĺhavé. Trvajú 5, 10 a viac rokov. Je nutné určenie lehôt na prešetrenie podnetu Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, a to priamo v zákone č. 581/2004 Z. z. tak, aby lehoty neprekračovali ani v zložitých prípadoch 180 dní, s logickým odstupňovaním kratšej lehoty pre prípady jednoduché alebo nie príliš zložité. Bežné lehoty na vybavenie podnetov  – a to aj tých, ktorých predmetom je postup zdravotníckeho zariadenia v súvislosti s hospitalizáciou neprekračujúcou 10 dní, prekračujú hranicu jedného kalendárneho roka (v konkrétnych prípadoch 16 mesiacov, 14 mesiacov.

Je nutné realizovať prejednávania týchto sporov v zrýchlenom konaní. Ako dôvod uvádzame, že v dôsledku straty a vleklej situácie riešenia vinníkov pochybenia sú obete v situácii chronifikovanej traumy, pričom počas trvania traumy nemožno ju ani aktívne liečiť a v SR aj chýbajú odborníci, ktorí by tejto skupine obetí pomáhali.

 

 1. Žiadame spravodlivé tresty pre páchateľov.

 

Trest by mal byť sankciou pre páchateľa, a mal by mať odstrašujúci účinok následne pre potenciálnych páchateľov do budúcnosti. V SR neexistuje žiadny lekár kvôli pochybeniu s následkom smrti pacienta odsúdený nepodmienečne. A podmienečný trest je posudzovaný len formálne, bez reálneho zohľadnenia správania páchateľa po čine. V jednom prípade dokonca samotný okresný aj krajský súd v rozsudku vyjadril stanovisko, že konanie páchateľky nie je voči pozostalým dieťaťa ľudsky ani odborne primerané. Páchateľka na úrovni NS SR právoplatne odsúdená však má podmienečný odklad trestu – naozaj je v poriadku, ak nie je jej odklad trestu prehodnotený pri takomto jej správaní?

 

 1. Žiadame sfunkčniť zákon o ochrane obetí a riešiť v ňom postavenie obetí spravodlivo.

 

Veď aký je rozdiel pre rodiča, ak vám niekto zaviní smrť dieťaťa násilne a ak ju zaviní pochybením? Vaše dieťa je mŕtve, len vám spoločnosť neposkytne pomoc ako obeti.

Je smutné, že experti, ktorí sa pri zostavovaní zákona oháňajú ochranou práv obetí, nepozvali ku jeho zostaveniu ani jedinú obeť. O nás, za nás, bez nás.

Nejde len o dopady samotnej straty blízkeho človeka, ktoré samo osebe je zraňujúce v prípade dieťaťa pre rodiča celoživotne, ale aj o dopady správania samotného páchateľa voči obeti po čine, v priebehu súdneho konania. V jednom z prípadov právoplatne odsúdená páchateľka zasielala súdu písomné vyjadrenia o tom, že život človeka s postihnutím nie je rovnako hodnotný ako život človeka zdravého, spochybňuje aj hĺbku emočného vzťahu rodiča ku postihnutému dieťaťu. Beztrestne, v SR údajne neexistujú mechanizmy na postihnutie takéhoto typu konania. Súd na písomnú žiadosť matky o ochranu – v zmysle zákona o obetiach pred podobným konaním páchateľky  – ani neodpovedal.

 

 1. Žiadame účinne riešiť aj sekundárnu traumatizáciu obetí pochybení lekárov.

 

Rovnako ide aj o postupy štátnych inštitúcií po pri prešetrovaní a riešení prípadu. V praxi sa vyskytli prípady, že vyšetrovateľ uzavieral spis 23.12. o 15,30, v predvečer Vianoc. Vyskytlo sa riešenie prípadu zdravotného pochybenia u dieťaťa, pri ktorom vyšetrovateľ prešetroval matku dieťaťa niekoľko mesiacov namiesto nemocnice, ktorá pochybila, následne jej bol ponúkaný „šek“.

 

 • Žiadame dodržiavať práva pacientov, garantované medzinárodnými chartami.

 

V SR sú porušované práva pacientov, ktoré ustanovujú medzinárodné charty. Vo viacerých prípadoch boli naše deti prekladané na pracovisko vyššieho typu v stave mozgovej smrti, pričom rodičia boli zdravotníckymi pracovníkmi ubezpečovaní o stabilizovanom stave dieťaťa! Ďalšej z matiek bolo oznámené telefonicky, že „jej dieťa zomrelo a má ju na pitve v Bystrici“. Ani v jednom z týchto prípadov neboli rodičia upozornení na vážnosť stavu, hroziacu blízkosť smrti.

 

 1. Žiadame prístup ku zdravotnej dokumentácii za účelom riešenia pochybení.

 

Prístup pacientov a pozostalých ku zdravotnej dokumentácii je obmedzovaný, pritom bez dokumentáciu nemožno prešetriť riadne pochybenie. Pán minister Gál pripravil legislatívu, aby bolo trestné falšovanie dokumentácie – tak najnovšie zdravotná dokumentácia začala v nemocniciach rovno miznúť.  V prípade jednej z matiek došlo ku strate zdravotnej dokumentácie jej a dieťaťa pri prešetrovaní pôrodného pochybenia údajne v troch zdravotníckych zariadeniach. Znalec v posudku uviedol, že nedostal gro dokumentácie a musel vychádzať takmer výlučne z výpovedí lekárov. To už vyvoláva podozrenie z trestného činu marenia spravodlivosti.

Pán minister Gál doplnil legislatívu, aby sa sprístupnil pitevný protokol pozostalým. Rovnako však nie je právne ošetrené ani vydávanie dokumentácie („výpis z účtu poistenca“) zdravotnými poisťovňami po smrti poistenca (pacienta) s odôvodnením, že smrťou poisteného poistný vzťah zanikol a zákon neupravuje možnosť zdravotnej poisťovne sprístupniť tieto údaje, a to ani príbuzným (pozostalým).

 

 1. Žiadame, aby boli stavovské organizácie zdravotníkov boli garantom etiky zdravotníkov.

 

V slovenskom zdravotníctve chýba etika,  stavovské organizácie zdravotníkov mlčia ohľadne pochybení lekárov. Hoci argumentujú zdravotníci „právom lekára urobiť chybu, však každý z nás robí chyby“,  nikde niet ani stopy postoja, že pri chybe by mali čestne niesť zodpovednosť.

V prípade pochybenia lekára sa môžete obrátiť so sťažnosťou na SLK, ale len do roka od udalosti, pritom prešetrenie pochybenia u nás trvá podstatne dlhšie. Navyše, SLK môže disciplinárne postihnúť len svojich členov, pričom odpovede kto môže disciplinárne postihnúť lekára, ktorý členom SLK nie je, sme sa v odpovedi MZ SR vo veci nedočkali. Nie je v takom prípade namieste, aby boli v komorách zdravotníci povinne? A tie ich disciplinárne stíhali i v prípade, ak z komory po čine vystúpia? Prípadne nech je garantované legislatívne, kto bude postihovať tých zdravotníkov, ktorí nie sú členmi komory.

Rovnako informácia o členstve lekára v SLK by nemala byť informáciou neverejnou, ale práve naopak, vzhľadom na výskyt falošných lekárov v slovenskej praxi by sa mala stať verejne prístupným zdrojom overenia „pravosti“ lekára pre pacientov.

 

 1. Žiadame primeranosť odškodnenia obetí pochybení lekárov.

 

Verejná osoba vysúdi za poškodenie dobrej povesti vysoké odškodné, neporovnateľné  k sume, ktorú je možné priznať ako náhradu za ťažké a doživotné negatívne následky na zdraví pacienta, či na životoch pozostalých. Náš štát si teda viac cení povesť politikov a sudcov ako život a zdravie bežných občanov.

Žiadame v tomto smere spravodlivosť, finančné odškodnenie nám nenahradí naše deti, ale malo by umožniť primeranú reparáciu nášho života po strate, ktorú sme nezavinili.

 

 1. Žiadame o úpravu postavenia konzultantov UDZS SR a postavenia UDZS SR

 

Je potrebné, konzultanti UDZS SR niesli osobnú zodpovednosť za nimi vydávané posudky, a za nesprávnym posudkom spôsobenú ujmu. Rovnako je potrebné, aby boli stanovené lehoty, v akých musí vec UDZS SR doriešiť. V prípade nepotvrdenia pochybenia zo strany UDZS SR by obeť pochybenia mala právo na ďalší bezplatný posudok znalca podľa svojho výberu, a to i zo zahraničia.

 

 1. Žiadame, aby MZ SR bolo garantom správne poskytovanej zdravotnej starostlivosti i tým, že bude viesť evidenciu o pochybeniach lekárov a riešení prípadov pochybení.

Žiadna štátna inštitúcia na Slovensku neeviduje a nemonitoruje prípady pochybení u lekárov, ani ich riešenie. Pritom by mali byť tieto prípady nielen evidovali, ale aj medializované náležite odborne, aby sa im zdravotníci v budúcnosti vyhli.

Rovnako je potrebné sledovať zo strany MZ SR výskyt sťažností a ich dôvodov. Preverovať v prípade pochybenia zdravotníckeho zariadenia kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v konkrétnych zariadeniach systematickým monitoringom následne v priebehu ďalšieho roka.

Sprístupniť informácie počtu evidovaných pochybení aj verejnosti. Ak  nebudeme hovoriť o fatálnych dôsledkoch z dôvodu legalizácie lajdáctva, potom nemôže nastať zmena a ďalej  budú zbytočne zomierať naši blízki. Ani nevieme, čo je horšie – že naša spoločnosť dopustila takýto stav, alebo že takýto neľudský stav, o ktorom vieme,  ešte aj tajíme pred pacientmi.

 

 1. Žiadame, aby bolo systematicky a povinne zabezpečené vzdelávanie študentov lekárskych fakúlt a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti dodržiavania etiky a práv pacientov

 

Nikto nedisponuje informáciou, či a ako takéto vzdelávanie je realizované. Ani či a ako sú pripravovaní budúci zdravotníci a zdravotníci v praxi ohľadne správneho postupu v prípade pochybenia lekárov.

 

 1. Žiadame v rámci rezortu zdravotníctva vyriešiť mimorajónne poskytovanie zdravotníckej starostlivosti pre pozostalých:

 

Ak niektorý z rodičov dieťaťa, ktoré zomrelo v spádovej (rajónnej) nemocnici akútne ochorie, automaticky ho RZP v säčasnosti vezie do tej istej nemocnice, v ktorej im zomrelo dieťa a ktorej teda zo zásady nedôverujú, obávajú sa neprofesionálneho prístupu k sebe (či iným členom rodiny) a samotná nemocnica im zosobňuje traumatizujúce zážitky spojené s ich dieťaťom. Prevoz do inej než „miestne príslušnej“ nemocnice nie je nárokovateľný a reálne dosiahnuteľný.

 

 1. Žiadame aby bolo postavenie obete pochybenia postavením slabšej strany sporu.

 

Je zrejmé, že mať postavenie slabšej strany sporu, ak reklamujete topánky, ale nie, ak niekto zaviní smrť Vášho dieťaťa, nie je v poriadku.

 

Viete si predstaviť, pán premiér, že by ste vystavený bolesti z náhlej smrti svojho dieťaťa, bez peňazí, so zrúteným celým svetom mali bojovať o každý doklad, byť vystavený nečestnému a neľudskému správaniu páchateľa po čine pri riešení prípadu, a ešte aj nesprávnym postupom inštitúcií, ktoré by vás v skutočnosti mali chrániť?

 

Návrh zákona, ktorým sa upravuje postavenie obetí pochybení lekárov ako slabšej strany sporu je práve predkladaný v spolupráci s pani poslankyňou Šebovou do parlamentu – a my týmto verejne vyzývame Vás, pán premiér, Vami vedenú vládu a poslancov NR SR k jeho podpore.

 

Dovoľte mi tiež v mene všetkých rodičov poďakovať Vám za prijatie na pôde Úradu vlády SR, a za úprimný záujem o zlepšenie postavenia obetí nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

S úctou v mene matiek Otvoreného listu premiérovi

Elena Ištvánová

 

 

Ľudia, prosím, sledujte s nami, či vláda podporí tieto kroky zmeny v prospech nás všetkých.

 

 

Elena     26.4.2019

 

Hrejivo 4. – Slovo rodičom ešte malých detí. . .

09.12.2019

Začnem príbehom z mesta Poprad asi dva mesiace dozadu. Krásny slnečný deň, vraní park pri popradskej železničnej stanici, ktorý mám hlboko v srdci – zašla som na chvíľu do jeho objatia. viac »

Hrejivo 3. – Poučenie. . .

08.12.2019

Fico a Kiska mali smolu - malichernosť ich zasarazstíhania - o ktorej by sa písalo aspoň týždeň - zanikla popri veľkosti ľudskej tragédie výbuchu bytovky v Prešove. Politické body z toho faktu viac »

Hrejivo 2. – Mohol to byť ktokoľvek z nás. . .

06.12.2019

Mohol to byť ktokoľvek z nás, kto milujeme zvieratá a pomáhame im - ktokoľvek z nás mohol byť na mieste troch žien, ktoré sa utopili v Revúcej pri záchrane psíkov. Ľudia na sociálnych sieťach viac »

cibula počasie

Na Slovensko sa opäť valí sneh a to aj v nížinách!

09.12.2019 16:00

V predpovedi počasia sa dozviete, kde hrozia v najbližších dňoch zrážky a kde budú snehové.

Donovaly, lyžiarska hala

Bude na Donovaloch celoročná lyžiarska hala?

09.12.2019 16:00

Takmer 22-tisíc podpisov odovzdali členovia donovalského petičného výboru rezortu životného prostredia v Bratislave.

vladimir putin

Rusko udelilo občianstvo 125-tisíc obyvateľom východnej Ukrajiny

09.12.2019 15:39

V apríli Putin podpísal zákon, ktorý urýchľuje proces získavania občianstva pre obyvateľov Luhanskej a Doneckej oblasti.

polícia, rekonštrukcia streľby

V prípade usmrtenia muža v Bratislave pátra polícia po srbsky hovoriacich mužoch

09.12.2019 15:08

Policajti pátrajú po mužoch, ktorí boli zachytení kamerovým systémom a svojimi informáciami by mohli prispieť k objasneniu tohto prípadu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,345
Celková čítanosť: 2908891x
Priemerná čítanosť článkov: 2163x

Kategórie