Založ si blog

Je to tak 11. – Ďakujeme z celého srdca. . .

Mŕtvych pribúda.

Dokedy???

Kým budete mlčať. Kým sa nepostavíte k nám, aby sa v tomto štáte konečne zrealizovala zmena v prístupe k obetiam pochybení lekárov.

Kým neprejavíme všetci úctu pre tých 11 000 mŕtvych Slovákov každý rok pribúdajúcich, ktorí by mohli žiť, ak by dostali v slovenskom zdravotníctve potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Musíme spojiť svoje sily.

Lebo na ministerstvo zdravotníctva sa v tomto smere spoliehať nemôžeme. Práve dnes popoludní o 15,00 idú dve naše právničky a dve mamy na rozporovanie zákona, ku úprave ktorého sme petíciu spisovali

https://elenaistvanova.blog.pravda.sk/2020/08/07/povedz-mi-9-peticia-ktora-je-dolezita/

Ach, áno, ďakujem všetkým, ktorí ste nás podporili tým, že ste ju podpísali. V mene všetkých matiek vám ďakujem. Úprimne ďakujeme, z celého srdca, bola to úžasná podpora, že ste nám pomohli zozbierať dostatok podpisov za tri dni. 

Uvidíme, čo z tých vecí vezmú do úvahy.

 

Zaujímavý – a veľmi výpovedný – blog o zdravotníctve u nás dal v minulom týždni citizen.

Jeho podstatou je, že ak by len tri naše najväčšie nemocnice vysúťažili trhové ceny elektriny, tak za tieto peniaze by sa dalo na rok zamestnať približne tridsať nových zdravotných sestier alebo lepšie zaplatiť tie súčasné …

Odcitujem z neho ešte dve vety vety: Dôležité je ale to, že v roku 2013 tieto nemocnice nakúpili v tendroch tovary a služby za 92 miliónov eur. Z toho ale iba 550 tisíc eur na položky, ktoré porovnávalo Ministerstvo zdravotníctva. 

No des, čo vám poviem.

Obrovské peniaze takto strácame. A potom nám ľudia zomierajú, lebo ako som dala vyjadrenie vyšetrovateľa v blogu Je to tak 10. – ekonomické možnosti zariadenia limitujú najlepšie možnosti liečby. Môžeme beztrestne skapať, ak nemocnica nemá dosť peňazí, zjednodušene povedané. Takže je to náš záujem, aby sa neplytvalo, nekradlo a dôsledne kontrolovalo všetko, čo sa týka peňazí v zdravotníctve. Je zrejmé, že ministerstvo by malo systematicky a dôsledne veci kontrolovať a riadiť.

Nemlčme, ľudia.

 

A čo chceme, my matky Otvoreného listu premiérovi SR…

Pripomínam náš otvorený list premiérovi SR

https://elenaistvanova.blog.pravda.sk/2018/06/06/fukanie-do-pupav-2-treti-a-posledny-otvoreny-list-premierovi/

O našich návrhoch na zmenu som písala opakovane.

Napríklad v blogu https://elenaistvanova.blog.pravda.sk/2020/02/13/otazky-11-kubkove-narodeniny/

Pripomeniem ich:

Žiadame bezodkladné zavedenie funkcie ombudsmana pre oblasť zdravotníctva.

 • Podľa medzinárodných štatistík nám na Slovensku ročne zomrie pre neposkytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti až 11 000 ľudí, ktorí by mohli žiť – veď to je jedna väčšia dedina, alebo jedno malé mestečko, čo nám tu vymrie každý rok. Sú to naši blízki – deti, partneri, rodičia. Sú mŕtvi, hoci mohli žiť, produkovať hodnoty pre spoločnosť, vychovávať deti a tešiť sa zo života so svojimi blízkymi,
 • v situácii niektorých nešťastí (výbuch v bani, pád mosta) i pri ďaleko menšom počte obetí koná štát bezodkladne, pomáha obetiam,kým obete pochybení lekárov bojujú o spravodlivosť roky či až desiatky rokov v tejto spoločnosti. Jedna z mamičiek – pani Anna – súdne konania po lekármi zavinenej smrti manžela rieši už viac ako štvrťstoročie,
 • tento by mal pomáhať pacientom v pomenovaní oblastí, kde ich práva sú porušované.

2. Žiadame, aby lekár bol po potvrdení pochybenia zo strany UDZS SR bezodkladne odstavený od liečenia pacientov až do právoplatného trestno-právneho doriešenia veci. 

 • z uvedeného je zrejmá dôležitá úloha UDZS SR a potreba jeho vysokej odbornosti,
 • v zmysle preukazovania bezúhonnosti to platí i v slovenskom školstve podľa zákona 138/2019 Z. z.,
 • pritom nesprávne postupujúci lekár môže svojim ďalším konaním spôsobiť ďaleko viac škody ako učiteľ.

3. Žiadame, aby sa postavenie obete stalo postavením slabšej strany sporu. 

 • aby sa v rámci toho dôkazné bremeno presunulo v prípade zdravotníckych pochybení z obete na páchateľa, pretože po smrti dieťaťa v dôsledku pochybenia lekára zostáva rodič na troskách svojho života s bolesťou, bez peňazí a odborných znalostí z medicíny, kým páchateľ má v rukách odbornosť, dokumentáciu, inštitucionálne má aj ďaleko viac prostriedkov ako obeť – „pomer možností“ obete a páchateľa je zjavne nevyvážený, mal by to byť preto práve páchateľ, kto by mal preukazovať, že nepochybil,
 • týmto postupom sa odstránia aj možné prieťahy v konaní, páchateľ bude motivovaný doriešiť vec čím skôr,
 • žiadame pre rodiča po smrti jeho dieťaťa aj prístup k výpisu z účtu poistenca po smrti a dohľadovému spisu UDZS SR.

4. Žiadame sfunkčniť zákon o ochrane obetí a riešiť v ňom postavenie obetí spravodlivo.

 • niet rozdielu pre rodiča, či mu niekto zaviní smrť dieťaťa násilne alebo pochybením,  jeho dieťa je mŕtve,
 • v jednom z prípadov právoplatne odsúdená páchateľka zasielala súdu písomné vyjadrenia o tom, že život človeka s postihnutím nie je rovnako hodnotný ako život človeka zdravého, spochybňuje aj hĺbku emočného vzťahu rodiča ku postihnutému dieťaťu – zatiaľ beztrestne, v SR údajne neexistujú mechanizmy na postihnutie takéhoto typu konania u páchateľa, ktorý smrť dieťaťa zavinil.

5. Žiadame, aby sa zdôstojnila hodnota života a s tým súvisiace primerané odškodnenie obetí po pochybení lekára.  

 • verejná osoba vysúdi za poškodenie dobrej povesti vysoké odškodné, neporovnateľné  k sume, ktorú je možné priznať ako náhradu za ťažké a doživotné negatívne následky na zdraví pacienta, či na životoch pozostalých –  tento štát si teda viac cení povesť politikov a sudcov ako život a zdravie bežných občanov,
 • dokonca návrh novely zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „OZ“) a zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov („ďalej len „zákon o PZP“)má za cieľ legislatívne tzv. „zastropovať“ odškodňovanie nárokov pozostalých na náhradu nemajetkovej ujmy v dôsledku zásahu do ich práva na súkromie (smrťou zosnulého v dôsledku neoprávneného zásahu),
 • súdne procesy sa v súčasnosti vlečú roky až desaťročia, prisúdené odškodnenie neumožňuje obetiam primerane reparovať svoj život, finančné odškodnenie nám nenahradí naše deti, ale malo by umožniť primeranú reparáciu nášho života po strate, ktorú sme nezavinili.

6. Žiadame, aby tresty pre lekárov po pochybení s následkom smrti neboli len formálne, ale spravodlivé.

 • trest by mal byť sankciou pre páchateľa, a mal by mať odstrašujúci účinok následne pre potenciálnych páchateľov do budúcnosti, na Slovensku však do dnešného dňa za zavinenú smrť pacienta žiadny lekár nebol odsúdený na výkon trestu, len podmienečné tresty sú udeľované,
 •  aj podmienečný trest je posudzovaný len formálne, nie je zohľadňované vo výške trestu správanie páchateľa po čine, priznanie si pochybenia, či sa ospravedlnil a snažil sa minimalizovať dôsledky svojho činu,
 • v praxi dochádza ku opakovaným retraumatizáciám obetí páchateľmi aj v trestnom a súdnom konaní – v jednom prípade dokonca samotný okresný aj krajský súd v rozsudku vyjadril stanovisko, že konanie páchateľky nie je voči pozostalým dieťaťa ľudsky ani odborne primerané. Páchateľka na úrovni NS SR právoplatne odsúdená však má podmienečný odklad trestu – naozaj je v poriadku, ak nie je jej odklad trestu prehodnotený pri takomto jej správaní???!!

7. Žiadame, aby MZ SR bolo garantom správne poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

 • aby zariadenie v ktorom pochybenie s následkom úmrtia pacienta nastalo, bolo až do pochopenia chyby pod dohľadom štátom určeného odborníka, ak si zdravotnícke zariadenie a zdravotník neprizná spôsobenú chybu, potvrdenú zo strany UDZS SR či znalecky v trestnom konaní, znamená to, že túto svoju chybu nepochopili a môžu ju zopakovať – pokladáme za nutné v takom zariadení opätovne preškoliť personál v príslušnej oblasti a pre ochranu verejnosti uplatniť zvýšený odborný dohľad až do pochopenia chyby,
 • i vedením evidencie o pochybeniach zdravotníkov a ich riešení – nijaká štátna inštitúcia na Slovensku neeviduje a nemonitoruje prípady pochybení u lekárov, ani ich riešenie – pritom by mali byť tieto prípady nielen evidovali, ale aj medializované náležite odborne, aby sa im zdravotníci v budúcnosti vyhli,
 • rovnako je potrebné sledovať zo strany MZ SR výskyt sťažností a ich dôvodov, preverovať v prípade pochybenia zdravotníckeho zariadenia kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v konkrétnych zariadeniach systematickým monitoringom následne v priebehu ďalšieho roka,
 • pokladáme za potrebné sprístupniť informácie počtu evidovaných pochybení a ich riešenia aj verejnosti.

8. Žiadame, aby boli dodržiavané práva pacientov, garantované medzinárodnými chartami.

 • V SR sú porušované práva pacientov, ktoré ustanovujú medzinárodné charty,
 • vo viacerých prípadoch boli naše deti prekladané na pracovisko vyššieho typu v stave mozgovej smrti, pričom rodičia boli zdravotníckymi pracovníkmi ubezpečovaní o stabilizovanom stave dieťaťa, či im bolo oznámené telefonicky, že „jej dieťa zomrelo a má ju na pitve“, rodičia neboli upozornení na vážnosť stavu, hroziacu blízkosť smrti.

9. Žiadame, aby boli stavovské organizácie zdravotníkov boli garantom etiky zdravotníkov.

 •  V slovenskom zdravotníctve chýba etika,  stavovské organizácie zdravotníkov mlčia ohľadne pochybení lekárov – hoci argumentujú zdravotníci „právom lekára urobiť chybu, však každý z nás robí chyby“,  nikde niet ani stopy postoja, že pri chybe by mali čestne niesť zodpovednosť,
 • je nutné, aby bolo systematicky a povinne zabezpečené vzdelávanie študentov lekárskych fakúlt a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti dodržiavania etiky a práv pacientov, nikto nedisponuje informáciou, a tiež aby boli pripravovaní budúci zdravotníci a zdravotníci v praxi ohľadne správneho postupu v prípade ich vlastného pochybenia s následkom škody na zdraví či smrti ich pacienta,
 • dokonca na odbornej konferencii, konanej dňa 12.2.2020, prezident Slovenskej lekárskej komory Kollár pomenoval, že sú tri základné piliere zdravotníctva, na ktorom každé zdravotníctvo stojí – finančný, personálny a etický a povedal, že na konferencii budú venovať pozornosť len prvým dvom, a že tie dva piliere budú aj oporou reformy zdravotníctva,
 • my sa pýtame, kde zostal tretí pilier???!!! Požadujeme, aby bol rovnocenne zapojený i tretí pilier zdravotníctva – etika – do slovenského zdravotníctva.

10. Žiadame o úpravu postavenia UDZS SR a jeho konzultantov

 •  UDZS SR by sa mal získať štatút štátneho znaleckého ústavu, aby jeho vyjadrenie bolo pre súd podstatným dokladom, a nie bezcenným zdrapom papiera,
 • je potrebné, aby konzultanti UDZS SR niesli osobnú zodpovednosť za nimi vydávané posudky, a za nesprávnym posudkom spôsobenú ujmu, aby boli stanovené lehoty, v akých musí vec UDZS SR doriešiť.

 11. Žiadame v rámci rezortu zdravotníctva vyriešiť mimorajónne poskytovanie zdravotníckej starostlivosti pre pozostalých po obetiach pochybení lekárov

 • Ak niektorý z rodičov dieťaťa, ktoré zomrelo v spádovej (rajónnej) nemocnici akútne ochorie, automaticky ho RZP v súčasnosti vezie do tej istej nemocnice, v ktorej im zomrelo dieťa a ktorej teda zo zásady nedôverujú, obávajú sa neprofesionálneho prístupu k sebe (či iným členom rodiny),
 • samotná nemocnica im zosobňuje traumatizujúce zážitky spojené s ich dieťaťom, prevoz RZP do inej než „miestne príslušnej“ nemocnice nie je v súčasnosti nárokovateľný a reálne dosiahnuteľný.

 

A tiež navrhujeme…

1. Navrhujeme, aby bol postavený Pomník obetiam zdravotníctva pred MZ SR.

Tým 11 000 Slovákov každoročne, ktorí prichádzajú podľa medzinárodných štatistík o život, nakoľko sa im nedostane potrebná zdravotná starostlivosť, si to zaslúži od tejto spoločnosti ako prejav úcty voči nim. Po verejnom prísľube premiéra na jeho postavenie spustíme zbierku.

2. Žiadame, aby v zdravotníctve bol ako pilier zdôraznený a braný do úvahy aj etický pilier.

https://elenaistvanova.blog.pravda.sk/2020/02/18/odpovede-7-sviecky-za-mrtvych/

V rámci neho navrhujeme, nech sú na chodbách oddelení nemocníc obrázky s nápisom Ľudskosť – Odbornosť – Etika.  A rovnako nech sú na nich vyvesené aj práva pacientov.

3. Navrhujeme, aby lekári ukázali svoj postoj k etike nosením odznakov s nápisom Som za etiku v zdravotníctve.

Kedysi nosili odznaky s nápisom Úplatky neberiem. Vyjadrením postoja k etike by ukázali jej dôležitosť i pre zdravotníkov samotných

https://domov.sme.sk/c/6495752/lekari-slubuju-odmietat-uplatky-odznaky-maju-ukazat-cestnych.html

Etika sa musí stať jasnou a neoddeliteľnou súčasťou slovenského zdravotníctva.

 

 

Predvolebne pán Matovič prisľúbil nápravu. Aby obetí nepribúdalo. Aby ľudia nezomierali.

Čakáme na multirezortné stretnutie s účasťou rezortov zdravotníctva, vnútra a spravodlivosti, Generálnej prokuratúry, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a pána premiéra ako garanta potrebných zmien.

Fotografie dodané z albumu mám účastných na sviečkovom zhromaždení, a  sú uverejnené s ich súhlasom.

 

 

Elena 16.9.2020

 

K diskusii –

pjk-27 petíciu už nemožno podpísať .- šlo o nazbieranie potrebného počtu hlasov za tri dni, aby sme mali prístup do rozporovacieho konania. To prebehlo dnes.

janina – dám k tomu samostatný blog

deep_green_eyes ani ja nemám rada slovo „pochybenia“ – lebo v našich prípadoch ide o hrubé lajdáctvo a bezohľadnosť. Čo myslíte, ako by skončila vo vyspelej krajine lekárka, ktorá by (právoplatne odsúdená Najvyšším súdom) vypisovala  súdu, že život človeka s postihnutím je menej hodnotný?!!!

Most 4. – Niektoré cesty. . .

21.09.2020

Sú rôzne cesty. Niektoré vedú blatom, iné kameňmi, sú aj také zlatom či striebrom vydláždené. Vedú rôznym spôsobom a rôznym smerom, aj k rôznemu cieľu, pravdaže. Sú rôzne, tak ako my sme rôzni. A aj keď ideme jednou z ciest, nami zvolenou, stretávajú nás na nej prekvapenia, zmeny, výmole, a niekedy i lúky plné kvetov. Takže o rôznych cestách uvažujem v tejto [...]

Ovčania 7. – Je či nie je pani Čaputová legálne zvolenou prezidentkou?

21.09.2020

JUDr. Harabín je profesijne rozhodne zdatný. Jeho najnovší krok sa týka prezidentky Čaputovej. Tvrdí, že bola neústavne inaugurovaná. Teda je, či nie je legálnou prezidentkou? https://picuscapital.sk/necakana-rana-pre-prezidentku-caputovu-staznost-na-europoskom-sude-pre-ludske-prava/?fbclid=IwAR3BLrlatPZnkJmZKNR-w_YqVgucU2q-REUlg1J90cwCRsNwB4GBRRQBEmQ Podal podnet na Európsky súd [...]

Ovčania 6. – Malá jasnovidecká. . .

21.09.2020

Ach, ach, poviem vám, kto údajne vyhrá súťaž na opravu tej spadnutej cesty medzi Prednou Horou a Muráňom, ktorú ešte stále opravovať nezačali. Ale už vraj je projekt na svete, tak ju vraj už vysúťažia v priebehu dvoch týždňov. To možno akurát začne padať sneh. A tak aby som to urýchlila, poviem vám moju malú jasnovideckú víziu – mala by to byť firma Doprastav. [...]

Ján Ruolf, Marek Krajčí

Štátne hmotné rezervy v ére po Kičurovi. Krik a škandál

25.09.2020 06:00

Bývalá podpredsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv obviňuje šéfa z nevyčistenia úradu od toxických ľudí či šikanovania, ten vyhlásil, že sa s ňou nedalo pracovať.

Virus Outbreak Washington

ONLINE: Nakazených je 32 miliónov, obed vo Viedni len s adresou

25.09.2020 05:00

Vo svete je 32 miliónov ľudí pozitívne testovaných na koronavírus. Návštevnící reštaurácií vo Viedni budú musieť vypísať formulár s menom a adresou.

pocasie-25-9-2020

Zima a chlad na obzore. Ako dlho bude sychravo?

25.09.2020 00:00

Počasie sa výrazne zmení, už to nebudú príjemné dni začínajúcej jesene. Po prudkom poklese teplôt však príde zlepšenie. Kedy?

Východné Stredomorie / Manévre / Loď /

Iránske revolučné gardy otvorili novú základňu pri Hormuzského prielive

24.09.2020 19:31

Irán má cieľ zdôrazniť svoju nadvládu nad strategickým prielivom.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,690
Celková čítanosť: 4003156x
Priemerná čítanosť článkov: 2369x

Kategórie